Allmänna leveransvillkor

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor avser alla Hotel Concept leveranser av produkter enligt avtal om beställning eller annan form av leveransavtal som ingås mellan Hotel Concept och den Köpare (”Köparen”) som anges i avtalet (”Avtalet”) och utesluter alla andra villkor från Köpa-rens sida. Den produkt som utgör avtalsobjektet, (”Produkten”), fastställs i Avtalet.

1.2 Avtal har träffats när Köparen inom angiven tidsram skriftligen bekräftat av Hotel Concept lämnad offert.

1.3 Vid motstridiga uppgifter i handlingarna gäller handlingarna i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1) Avtalet 2) Offert 4) Dessa allmänna leveransvillkor 5) Prover, ritningar och underlag 6) Övriga handlingar.

2. Överlåtelse av Avtalet

Köparen har inte rätt sätta annan i sitt ställe eller att överföra eller överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller beställningen på tredje part utan Hotel Concepts föregående skriftliga godkännande.

3. Offert

3.1 Av Hotel Concept lämnad offert baseras på att montage kan utföras vid ett montagetillfälle.

3.2 Lämnad offert är giltig under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid har angetts är offerten giltig i 30 dagar från dess datering.

3.3 Väljer Köparen att endast acceptera del av Hotel Concepts offert har Hotel Concept rätt att justera offererat pris och leveransvillkor i motsvarande mån.

4. Ritningsunderlag

4.1 Av Hotel Concept lämnad offert baseras på tillverkning av inredningsdetaljer enligt av Köparen tillhandahållna ritningar med utförda konstruktionslösningar.

4.2 Saknas uppgift i Köparens ritningsunderlag om erforderligt material, såsom exempelvis beslag, äger Hotel Concept rätt att på egen hand välja ett utförande som är fackmässigt.

4.3 Av Hotel Concept tillhandahållna tekniska dokument, annan teknisk information samt rättigheterna till dessa är Hotel Concepts exklusiva egendom. Köparen har inte rätt att använda i offerten lämnade tekniska lösningar till för egen del eller överlämna informationen till tredje man.

5. Leverans

5.1 Köparen ansvarar för att den byggnad i vilken Hotel Concept montage ska ske är i sådant skick att det för Hotel Concept är möjligt att leverera Produkten.

5.2 Om Hotel Concept bedömer att Köparen har brustit i Köpa-rens ansvar enligt punkten 5.1 har Hotel Concept rätt att avbryta leveransen. Invändning enligt denna punkt ska Hotel Concept skriftligen anmäla till Köparen.

5.3 Vid avbruten leverans är Köparen inte berättigad att rikta några krav mot Hotel Concept.

5.4 Köparen ansvarar för till-kommande kostnader, såsom kostnad för mellanlagring, extra frakter och övriga merkostnader som följer av brist i Köparens åtagande.

5.5 Brister Köparen i sina åtaganden på sådant sätt att Avtalet inom tre månader från avtalad leveranstidpunkt inte kan fullföljas äger Hotel Concept rätt att frånträda avtalet helt eller delvis alternativt kräva full betalning oaktat att arbetet inte kunnat fullgöras.

6. Betalningsvillkor

6.1 Priser och betalningsvillkor ska framgå av avtalet.

6.2 Såvida inget överenskommits i Avtalet ska betalning ske inom 30 dagar från den senaste av antingen dagen för bekräftelse av beställningen eller överenskommen dag för leverans.

6.3 Om Köparen är i dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

7. Besiktning

7.1 Köparen ska skriftligen och senast en vecka efter tillträdes-besiktningen skriftligen underrätta Hotel Concept om eventuella fel eller andra brister i Produkten eller i annat av Hotel Concept utfört arbete. Köparen får i annat fall inte åberopa fel mot Hotel Concept som varit synliga vid tillträdesbesiktningen.

7.2 Väljer Köparen att ta hela eller del av levererad Produkt i bruk utan föregående tillträdesbesiktning ska detta anses utgöra ett leveransgodkännande.

8. Garanti

Hotel Concept garanterar kvalitet i Produkten och annat av Hotel Concept utfört arbete under fem år från leveranstidpunkten. Garantin omfattar inte fel enligt punkten 9.2 eller fel som har orsakats av ändringar eller tillägg som Köparen har gjort utan föregående skriftligt samtycke från Hotel Concept.

9. Ansvar för fel

9.1 Med fel avses brister i utförande, konstruktion, funktion, tillverkning och material som innebär att Produkten eller annat av Hotel Concept utfört arbete inte överensstämmer med det som överenskommits i Avtalet.

9.2 Hotel Concept är inte ansvarigt för slitage eller skada som orsakats av Köparen eller annan.

9.3 Köparen ska anmäla fel till Hotel Concept senast inom sju dagar från det att felet har upptäckts.

9.4 Hotel Concepts ansvar för fel omfattar nytt utförande, reparation av produkten eller återbetalning av priset till Köparen enligt Hotel Concepts prövning. De påföljder på grund av fel som anges i denna punkt är de enda påföljder som Köparen kan göra gällande mot Hotel Concept vid fel i produkten.

9.5 Vid fel i Produkten eller i annat av Hotel Concept utfört arbete är Hotel Concept ansvarigt för Köparens indirekta skador såsom produktionsförlust, utebliven vinst eller andra indirekta ekonomiska skador som uppstått på grund av felet.

9.6 Hotel Concept är inte ansvarigt för fel som framträder senare än fem år efter leveranstidpunkten.

10. Produktansvar

10.1 Hotel Concept ansvarar enbart för de beräkningar, leveranstider och övriga åtaganden som Hotel Concept gjort i förhållande till Köparen, under förutsättning att Köparen fullföljt sin del av mellan parterna träffat avtal.

10.2 Hotel Concept ansvarar inte för hållfasthetsberäkningar på konstruktionslösningar som annan än Hotel Concept eller av Hotel Concept anlitad konsult utfört.

10.3 Hotel Concept ansvarar inte för Köparens indirekta skador såsom produktionsförlust, utebliven vinst eller andra indirekta ekonomiska skador.

11. Dokumentation

Hotel Concept tillhandahåller renhållningsinstruktioner, eventuella kontrollrapporter och information avseende kylanläggningar samt instruktioner för teknisk utrustning.

12. Klimatförutsättningar

Lokal som montagearbete ska utföras i ska vara väl uttorkad. Rumstemperaturen får inte någon gång under dygnet understiga 18°C och inte överstiga 25°C. Den relativa luftfuktigheten ska vara mellan 25 % och 60 %. Fuktkvoten i konstruktioner som kommer i kontakt med Produkten eller annat av Hotel Concept utfört arbete får inte överstiga 15.

13. Meddelandeskyldighet

Köparen ska utan dröjsmål skriftligen meddela Hotel Concept om det framstår sannolikt att Köparen hamnar på obestånd, att montageförsening kommer inträffa eller att händelse på grund av Force Majeure kommer inträffa.

14. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till produkten övergår till Köparen när Köparen till fullo har erlagt betalning enligt Avtalet.

15. Force majeure

Ingen av Parterna ska vara ansvarig för underlåtenhet att följa avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som omöjliggör eller avsevärt försvårar den avtalade förpliktelsen. Detta under förutsättning att omständigheten inte borde ha förutsetts och varit bortom parts rimliga kontroll samt att skäliga ansträngningar görs för att avhjälpa omständigheten.

16. Obestånd och avtalsbrott

16.1 Om part råkar i obestånd, ställer in betalningarna, inleder företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs äger den andre parten häva Avtalet och alla andra avtal som föreligger mellan parterna.

16.2 Om Köparen inte erlägger betalning i enlighet med av parterna träffat avtal har Hotel Concept rätt att omgående avbryta pågående arbeten. Vid sådant avbrytande kan Köparen inte hålla Hotel Concept ansvarigt för leveransförsening eller annan för Köparen uppkommen olägenhet.

16.3 Om part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse senast en månad efter skriftlig anmodan äger den andre parten häva Avtalet och alla andra avtal som föreligger mellan parterna.

16.4 Vid hävning är den felande parten skyldig att ersätta den andra parten för såväl direkt som indirekt skada.

17. Ändringar

Alla ändringar eller tillägg till dessa allmänna leveransvillkor ska skriftligen avtalas mellan parterna.

18. Tvister

Tvist i anledning av detta Avtal ska handläggas av allmän svensk domstol.